Przeglądy instalacji gazowych

Przeglądy instalacji gazowych - zagadnienia bezpieczeństwa

Instalacja i urządzenia gazowe prawidłowo zamontowane, zainstalowane, eksploatowane i konserwowane są bezpieczne w eksploatacji. W przeciwnym razie są wielkim niebezpieczeństwem dla mieszkańców (użytkowników) - stanowią zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego też właściciele lub zarządcy budynków zostali zobligowani przez prawo do przeprowadzania okresowych kontroli instalacji gazowych.

Przeglądy instalacji gazowych - zagadnienia prawne

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - link :

Art. 62

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Wyżej wymieniona kontrola polega na dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego instalacji oraz urządzeń gazowych oraz dokonaniu oceny przydatności do dalszej eksploatacji instalacji i urządzeń gazowych.

Przeglądy instalacji gazowych - zagadnienia oszczędnościowe

Urządzenia gazowe bez należytej konserwacji i czyszczenia cechują się zdecydowanie niższą sprawnością od urządzeń należycie konserwowanych, co implikuje większe zużycie gazu i w konsekwencji podwyższa opłaty za gaz.